Nett-banner 950x173 72

Konsernrådet

17.juni 2013
Konsernrådet på fire medlemmer velges av og blant de konserntillitsvalgte i NTF. Valget skjer hvert år på første møte i NTFs konsernforum. Konsernrådet er et rådgivende organ for forbundet i saker av konsernfaglig art.

Konsernrådets medlemmer

Johnny Sletvold, ICA  (leder)
Tlf. a. 739 11 800 m. 918 53 728
johnny.sletvold@ica.no

Monica Okpe, DHL (nestleder)
Tlf. 91386867
monkechi2002@yahoo.no

Roger Haagensen, Boreal
Tlf. a. 76 12 45 92, p. 905 17 999
roger.haagensen@transportarbeider.no

Pål Rostad, Felleskjøpet Agri
Tlf. a. 741 65 833, m. 976 56 745
pal.rostad@felleskjopet.no


Konsernrådets oppgaver 

 • være rådgivende organ for forbundet i saker av konsernfaglig art
 • bygge og utvikle et elektronisk nettverk for NTFs konserntillitsvalgte
 • planlegge og gjennomføre møter i NTFs konsernforum
 • sørge for informasjon om konsernarbeid og konsernfaglige spørsmål på NTFs nettsider
 • sørge for å innhente informasjon om:
  - bedrifter innen NTFs organisasjonsområde og deres eventuelle konserntilknytning
  - organisasjonsgrad og andre faglige organisasjoner i disse selskapene
  - organiseringen av det konsernfaglige arbeidet
  - bistå i det internasjonale arbeidet (ESU/EWC-arbeidet)

NTFs konsernforum

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har opprettet et kosernforum for konserntillitsvalgte og tillitsvalgte i konsernliknende selskap. Forumet skal ha møter en til to ganger per år og drøfte konsernfaglige spørsmål.
 

Konsernforumets oppgaver

 • drøfte konsernfaglige spørsmål
 • bygge nettverk mellom de tillitsvalgte i konsernene
 • heve den enkeltes tillitsvalgtes og forbundets kompetanse innen det
  konsernfaglige arbeidet
 • bedre informasjonen mellom tillitsvalgte i konsern og mellom forbundet og
  de tillitsvalgte i konsernene

NTFs konsernforum innkalles til møter en til to ganger per år. Møtene i NTFs konsernforum holdes på tidspunkt i nær tilknytning til møtene i LOs konsernforum slik at aktuelle saker fra LOs forum også kan drøftes.

Tillitsvalgte i konsernlignende selskap, f.eks. landsdekkende selskap med flere lokale avdelinger, har samme rettigheter som konserntillitsvalgte i NTFs konsernforum.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok