Nett-banner 950x173 72

Politikerne må ta ansvar

Politikerne må ta ansvar!

- 06.03.2011
Politikerne må ta ansvar for den dårlige vegstandarden i Norge

X

Her kan du lese forbundsleder Roger Hansens appell på demonstrasjonen som Sjåførenes Krav arrangerte 9. mai utenfor Stortinget

Kjære sjåfører.
Kjære venner i Sjåførenes Krav.


Vegstandarden i Norge er mange steder under enhver kritikk. Alle som har vegen som arbeidssted, vet at det er slik. Det går ut over sjåførenes helse. Det skaper trafikkfarlige situasjoner og ulykker. Og det forsinker og fordyrer.

Vi som representerer sjåførene, har tatt opp dette med våre politikere mange ganger. Vi har stilt krav til statsbudsjettene. Vi har møtt Stortingets transportkomité. Vi har skrevet brev. Og vi har protestert. Men fortsatt bevilges det for lite penger.

Mens bevilgningene til drift og vedlikehold har vært stabile de siste 20-30 årene, er trafikken tredoblet. Samtidig har vi fått et mer komplisert vegnett. Og vi har fått økte standardkrav. Dette har gitt betydelig økte kostnader. Men bevilgningene har stått stille.

Norsk Transportarbeiderforbund er skeptisk til vegreformen, som har overførte ansvar for omtrent halvparten av riksvegene fra staten til fylkene. Fra 2010 økte fylkesvegnettet fra 27 000 til 43 500 km. Riksvegnettet vil med denne endringen ha mer enn 50 % av transportarbeidet.

Vår skepsis skyldes det store etterslepet i vegvedlikeholdet. I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 anslår Statens vegvesen forfallet av riksvegnettet til drøyt 15 milliarder kroner. Jeg vil tro at det etterslepet er større. Men la oss si at det er 15 milliarder som trengs for å rette opp det verste. 15 milliarder er penger som skulle ha vært brukt allerede. Etterslepet skaper store problemer. Og uten økte midler til vedlikehold vil vegene fortsette å forfalle. Dette er helt uakseptabelt!


Kjære venner.

Norsk Transportarbeiderforbund er bekymret for de konsekvenser som kabotasjekjøring vil få for norsk transportnæring. Vi ser stadig flere utenlandske kjøretøyer på norske veger. Vi ser dårlig vedlikeholdte biler. Vi ser sjåfører som ikke mestrer norske vinterveger, og som er ukjent med kjettingkrav. Og vi ser sjåfører som kjører for knapper og glansbilder.

Sosial dumping er et kjempeproblem. Og det truer norske arbeidsplasser.

Seriøse norske bedrifter kan ikke konkurrere med sosial-dumping-selskaper fra Øst-Europa.

Våre stortingspolitikere må velge. Hvis de ønsker å opprettholde en seriøs norsk transportnæring med gode og trygge arbeidsplasser, må politikerne ta noen grep.

Samferdselsdepartementet har foreslått at alle i internasjonal transport, og som leverer i Norge, skal ha rett til å utføre tre kabotasjekjøringer innen sju dager etter første lossing i Norge. For oss er ikke dette godt nok.

Vi vil også ha bedre kontroll ved grenseovergangene. Vi må vite om kjøretøyet er egnet for transport i Norge. At det ikke smugles diesel. At bilen har med seg egnede kjettinger på vinterstid. Og at sjåføren har ei lønn som rimer med et norsk lønnsnivå.

Norsk Transportarbeiderforbund støtter kravet om at norske oppdragsgivere skal stilles til økonomisk ansvar for skader som utenlandske vogntoget måtte forvolde, eller for berging av bilen.

Ikke minst er det viktig at kabotasjereglene følges opp med hyppige kontroller. Uten mer penger til kontroll, blir reglene uten verdi.

Uten kontroll vil vi åpne for sosial dumping i stor stil. Og dette aksepterer det ikke!

Kjære venner.

Arbeidsmiljøloven har strenge regler om hviletider, spisepauser og spiserom. Det er bare én gruppe som er glemt: Sjåførene som har vegen som arbeidsplass.

Norge er et uland når det gjelder truck-stops – eller egnede oppstillingsplasser når sjåførene skal ha sin lovpålagte hviletid.

Vi krever truck-stops langs alle hovedveger i Norge – med akseptable sanitære forhold. Sjåførene har også krav på et godt arbeidsmiljø!


Norsk Transportarbeiderforbund vil stille følgende krav til våre politikere:

1. De samlede bevilgninger til vedlikehold og bygging av nye veger må økes betydelig i årene framover, slik at etterslepet tas igjen i løpet av få år.

Stortinget må ta ansvar!

2. Mulighetene til kabotasjekjøring må begrenses, og myndighetene må følge opp med hyppige kontroller. Samferdselsdepartementet må ta ansvar!

3. Utenlandske vogntog må kontrolleres på veg inn i Norge. Vi aksepterer ikke trafikkfarlige biler og sjåfører på norske veger. Biltilsynet og politiet må ta ansvar!

4. Vi må få truck-stops langs alle hovedveger. Heretter må det bli slik at behovet for døgnhvileplasser vurderes i alle vegbyggingsprosjekter. Statens Vegvesen må ta ansvar!

Og til dere i Sjåførenes Krav sier vi:

Lykke til med viktig arbeid!
Vi må stå sammen til beste for alle yrkessjåfører i Norge.

 

Kopi av Roger Hansen
 
Roger Hansen er forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund

Arkiv

 
Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok